Hotline: 0 888 222 955

Giá trị cốt lõi

TRÁCH NHIỆM - ĐOÀN KẾT - KỶ LUẬT - SÁNG TẠO

Trách nhiệm: Với phương châm hoạt động kinh doanh hướng đến lợi ích cộng đồng, Công ty luôn coi trọng trách nhiệm với xã hội với môi trường hoạt động. Từng cá nhân thành viên công ty cần có trách nhiệm với khách hàng, chính bản thân mình, với cộng sự đồng nghiệp...

Đoàn kết: Sức mạnh của tập thể là đoàn kết, đoàn kết tạo nên sức mạnh của công ty. Ở VietHa không có ngôi sao mà chỉ có tập thể ngôi sao.

Kỷ luật: Xây dựng văn hóa làm việc mang tính kỷ luật cao là mục tiêu công ty hướng đến ngay từ khi thành lập, tính kỷ luật cao của mỗi cá nhân sẽ đưa VietHa đi nhanh và xa hơn trong tương lai.

Sáng tạo: Văn hóa làm chủ của VietHa tạo điều kiện cho mỗi thành viên công ty chủ động sáng tạo trong công việc của mình, muốn tạo sự khác biệt không thể sao chép trong điều hành và kinh doanh không thể thiếu tính sáng tạo của mỗi nhân tố trong VietHa

Theo: Viet Ha Corp
  » Sứ mệnh
  » Tầm nhìn
  » Lịch sử hình thành
Copyright 2016 VietHa Co,.ltd . All rights reserved.
Hỗ trợ trực tuyến